Khanh Van

Obituary of Khanh Cong Van

CÃO PHÓ

Con, em chúng tôi là:

VÄN CÔNG KHÁNH

Pháp danh: NGUYÊN TU'ONG

Sinh: ngày 12 thang 10 näm 1992 ( Nhâm Thân)

Tai: Läng An Bäng, Vinh An, Phú Vang, Huê. Viêt Nam.

Väng sanh: ngày 5 thang 6 näm 2022

Tai: Thänh phô Melbourne, Florida, Hoa Ky.

Hurbing Durong; 30 Tuöi.

**************************************************************

Tang lè sè du'pc cir hänh tai nhà quàn:

BEACH FUNERAL HOME- EAST

1689 S Patrick Dr, Indian Harbour Beach, FL 32937

————————————————————————

CHU'ONG TRiNH TANG LÊ

Thú' tur, ngày 8 thang 6 näm 2022

……………………………………………………………….

3:00 PM: Lê tri quan nhâp liêm.

                 Lé bach Phât khai kinh.

               Lé phuc hôn, tho tang.

                    4:00 PM: Thäm vièng.

                    5:00 PM: Dai lê càu siêu, thuyét linh.

                    7:00 PM: Hoàn mân.

(Di quan vè An Táng tai nghïa trang quê nhà läng An Bäng, Viêt Nam)

 

 

                                                    T/M Tang quyên

                                                    Cha: VÄN LAC.

                                                    Me :HOÄNG THI SEN

 

*Cão phó này thay thip tang. Xin durgc mién phung diéu*

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Khanh Van, please visit Tribute Store
A Memorial Tree was planted for Khanh
We are deeply sorry for your loss ~ the staff at Beach Funeral Homes - Indian Harbour Beach
Share Your Memory of
Khanh